NEW BRANDING

Our story began in 2018 as an SGPR.TECH, which stood for Spectral Ground Penetrating Radar Technologies, since then, we grew and our Spectral Ground Penetrating Radar (SGPR) has been crucial but one of many parts of our activities.

Our new brand – WIDMO Spectral Technologies – will accommodate all our activities: developing a new type of ground penetrating radar but also specialised detectors for factories, advanced analytical software, geophysical services and many more to come.

The spectral nature of our solution, something that distinguishes us from other GPRs on the market, has always been very important to us and we have tried to emphasize it – we believe that our new brand WIDMO (spectrum in Polish) is the crowning achievement of these efforts.

VISIT OUR NEW WEBSITE:

NOWA NAZWA

Nasza historia rozpoczęła się w 2018 roku jako SGPR.TECH, która to nazwa była skrótem od Spectral Ground Penetrating Radar Technologies, jednak od tego czasu rozwinęliśmy się, a nasz Georadar Spektralny (SGPR) mimo że kluczowym to jest jednym z wielu elementów naszej działalności.

Nasza nowa marka – WIDMO Spectral Technologies – pozwoli objąć wszystkie pola działań: rozwój georadaru nowego typu, ale także wyspecjalizowanych detektorów dla fabryk, zaawansowanego oprogramowania analitycznego, usług geofizycznych a także wielu innych.

Spektralność naszego rozwiązania, coś co nas wyróżnia spośród innych georadarów na rynku, zawsze była dla nas bardzo ważna i staraliśmy się to podkreślić – wierzymy, że nasza nowa marka WIDMO jest ukoronowaniem tych wysiłków.

ODWIEDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ: